Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet for 2021 ble lagt frem i dag 7. oktober. Det knytter seg stor spenning til hva som kommer ut av det nye statsbudsjettet. Særlig er det to budsjettposter som fanger vår oppmerksomhet: Bevilgningen til Behandlingsreiser til utlandet og egenandelstak 1 og 2 for 2021.

Hva betyr det for deg?

Tekst og foto: Jon Hagfors og Odd Mikkelsen

Egenandelstak

Regjeringen ved Helse- og omsorgsdepartementet foreslår overfor Stortinget at:
frikortordningen forenkles. Egenandelstak 1 og 2 slås sammen og omgjøres til et felles egenandelstak. Dette foreslås innført ved årsskiftet.

Dette betyr at du som oppnår fritak for egenandelstak 1 og 2 og får frikort vil spare 1453 kr i året.

Det er 188 000 som i dag når begge egenandelstakene og får frikort.

De som ikke får frikort, vil i snitt få 607 kr høyere utgifter
Egenandelstaket for den nye ordningen er foreslått satt til 3.183 kr i året.
I 2020 utgjør egenandelen for de to ordningene 4636 kr.

Behandlingsreiser

Det foreslås ingen vesentlig økning i bevilgningen til Behandlingsreiser.
Det er svært skuffende. Det er et stort oppdemmet behov for flere plasser.
Det er under halvparten av søkerne som får dette tilbudet.

Nedstenging på grunn av Korona-epidemien og komplikasjoner for vår gruppe øker behovet for behandlingsreiser ytterligere. Behandlingsreiser i 2020 ble i all hovedsak kansellert, likeledes har mange behandlingstilbud både i Norge og utlandet blitt sterkt redusert.

Det er mange i vår gruppe som sliter hardt om dagen!


Fakta om Behandlingsreiser og status fra 2019.
Tekst: Jon Hagfors

Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandlingstilbud i Norge. Formålet med tilbudet er å gi bedret funksjon og livskvalitet for pasientgruppene som omfattes av ordningen, samt redusere symptomer forårsaket av sykdommen. Ordningen innebærer diagnosespesifikke behandlingstilbud i varmt og solrikt klima.

Tilbudet skal oppfylle faglige krav og gi dokumentert nytte. Helse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus HF har det faglige og administrative ansvaret for ordningen. Egenandelen for pasienter er omfattet av egenandelstak 2. Behandlingsreiser har i 2019 sendt totalt 2429 pasienter og 208 ledsagere på en behandlingsreise til utlandet.


Fakta og konsekvenser ved sammenslåing av egenandelstak 1 og 2
Tekst Jon Hagfors

Fra 1. januar 2021 foreslås det å slå sammen egenandelstak 1 og egenandelstak 2 til et felles egenandelstak for alle egenandeler under dagens to takordninger.

Det nye utgiftstaket for egenandeler (egenandelstak) omfatter egenandeler til legehjelp (inkl. laboratorieprøver og røntgen), psykologhjelp, poliklinikk, legemidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept samt pasientreiser, fysioterapi, enkelte former for refusjonsberettiget tannbehandling, opphold ved opptreningsinstitusjoner og private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionale helseforetak og behandlingsreiser til utlandet.

En sammenslåing til et egenandelstak gir lavere egenandelsutgifter til de som oppnår frikort ved begge takordningene i dag eller har høye egenandelsutgifter under begge takene.

De som har frikort både under tak 1 og tak 2 i dag vil få 1453 kroner mindre i egenandelsutgifter. Brukere som i dag har egenandelsutgifter som totalt sett er lavere enn 3183 kroner vil få høyere egenandelsutgifter med et felles egenandelstak. 1,03 millioner brukere vil få høyere utgifter, og vil i snitt få 607 kroner høyere utgifter i året. Ingen av disse vil få mer enn 723 kroner i økte utgifter i året.

Regjeringen foreslår samtidig å sette av 60 millioner kroner til en ytterligere skjerming av utsatte grupper som vil kunne få utfordringer med høyere egenbetaling. Dette gjøres ved å tilføre kommunene 50 millioner kroner. Det går ikke frem hvordan dette skal skje ute i kommunene. 10 millioner kroner settes av til Helsedirektoratet/Helfo for å forvalte og utrede skjermingsordninger.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.