Bydel Vestre Aker i Oslo sier opp fysioterapihjemler uten forvarsel

Bladet Fysioterapeuten melder at bydel Vestre Aker i Oslo sparer i budsjettet ved å redusere fysioterapi-tilbudet.

Kutt i fysioterapitilbudet er en utvikling som har foregått over lengre tid, og som også rammer vår gruppe. For mange med bekhterev og liknende sykdommer er fysioterapi og veiledet trening en nødvendig rehabilitering for å holde bevegeligheten oppe og redusere smerte.

Tekst: Rune Hammerstad

Uten forvarsel har Bydel Vestre Aker bestemt å kutte 3.2 millioner kroner og fjerne flere avtalehjemler for fysioterapeuter. Kuttet var ikke mulig å gjennomføre fullt ut av juridiske hensyn, og er i denne omgang redusert til 2.2 millioner.

Se også: Sier opp fysioterapihjemler uten forvarsel

Kutt i antall fysioterapeuter med avtale kan medføre store utgifter for bl.a. personer med bekhterev. I 2017 mistet vi gratis fysioterapi ved at ordningen med den såkalte diagnoselisten ble fjernet.

For å kunne benytte egenandelstak 2 må man behandles av en fysioterapeut med kommunal avtale, noe som blir stadig vanskeligere for mange. Det er mange steder lange ventelister hos fysioterapeuter med avtale. Med Covid-19 epidemien er situasjonen blitt ytterligere forverret.

Gjennom såkalt «oppjustering av deltidshjemler» er også antall avtalehjemler redusert ved at mindre hjemler er slått sammen. Tilbudet har ikke økt tilsvarende. For oss reduserer dette tilgangen på fysioterapeuter med avtale.

For å opprettholde et forsvarlig helsetilbud er et rimelig krav at antall fysioterapeuter med kommunal avtale styrkes over hele landet.


Det er laget et opprop for å få bydelen til å endre vedtaket:

BEVAR FYSOTERAPITILBUDET I BYDEL VESTRE AKER !

Bydel Vestre Aker kutter kr 2,2 millioner i fysioterapitjenesten for å betale tilbake gammel gjeld. Dette vil ramme de svakeste og eldre i bydelen. Kronikere, barn, voksne med store funksjonshemminger og mennesker med store og sammensatte plager vil bli kraftig rammet. Kuttet vil føre til store økte utgifter andre steder i bydelen, særlig innen pleie og omsorg. Vi bor i en bydel med et økende antall eldre beboere. Det er derfor svært viktig at vi engasjerer oss i dette.

Vi ber politikerne snu å gjøre om dette vedtaket, slik at den offentlige lovpålagte fysioterapitjenesten i bydel Vestre Aker bevares.

Det er ingen skam å snu!

Opprop finnes her:
https://www.opprop.net/nedbemanning_av_fysioterapeuter_i_bydel_vestre_aker

og her: https://minsak.no/sak/2146


Norsk manuellterapiforening (MF) mener bydelen i Oslo bryter loven:

– Kuttet i fysioterapi- og manuellterapitjenesten i Vestre Aker bydel er et brudd på Helse- og omsorgstjenesteloven.

Det skriver Norsk Manuellterapeutforening i et brev til bydelsutvalget.

– Så langt vi er kjent med har bydelen sagt opp avtaler med avtaleterapeuter som tilfeldigvis har avtaler som i en fireårssyklus utløper, men uten å foreta ytterligere vurderinger av eksempelvis samlet avtaletid. Dersom dette medfører riktighet, vil det representere brudd på god forvaltningsskikk, skriver NMF i brevet.

Bydelsutvalget vedtok 18. juni å redusere budsjettkostnadene betydelig. Et av elementene i vedtaket er et kutt på 3,2 millioner kroner i bevilgninger til «tilskudd fysioterapi».

– Vedtaket vil etter NMFs oppfatning være helt uegnet til å oppnå noen reell kostnadsreduksjon fordi andre utgifter som følge av vedtaket vil øke tilsvarende eller mer.

Vedtaket vil videre medføre at tilbudet i Vestre Aker kommer ned på et nivå som ikke oppfyller kommunens pålagte ansvar for å gi innbyggerne et forsvarlig tilbud av manuellterapi- og fysioterapitjenester, jfr. forskrift om funksjon og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, skriver NMF.

Dekningen i Vestre Aker er fra før av kritisk svak, og denne type reduksjon vil forverre situasjonen vesentlig. I informasjonsskriv til bydelens ansatte dagen etter budsjettvedtaket skriver bydelen at den «nå går i gang med å utrede konsekvensene av vedtakene».

Dette innebærer at konsekvensene ikke er utredet på forhånd. NMF mener det er helt uforsvarlig å fatte denne type vedtak uten på forhånd å vite noe nærmere om konsekvensene, skriver NMF i brevet som er signert leder Peter Lehne og Erik Aarum, leder av NMFs lokalavdeling Oslo og Akershus.

NMFs brev til bydelsutvalget

Se også:

Innlegg i Akersposten:
«Blir fysioterapitjenesten i Vestre Aker verst i Oslo – og i Norge?»

Bekhterev Norge har satt pasienter med Bekhterevs sykdom på dagsordenen!

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.