Behandlingsreiser er nå regulert gjennom ny forskrift

Forskriften ble fastsatt ved kgl.res. 16. juni 2017. Den viktigste endringen fra tidligere ordning er at behandlingsreiser til varmere støk nå er bedre forankret.
Tekst og foto: Jon Hagfors

 


Leder for Bekhterev Norge, Odd Mikkelsen befinner seg på Behandlingsreise i Igalo når den nye forskriften ble kjent. Han er tilfreds med den at ordningen nå er blitt forskriftsfestet etter at ordningen har eksistert i over 40 år. Dette gir bedre forutsigbarhet at ordningen nå stadfestet i en nye forskrift. Han er også fornøyd med at det er tatt hensyn til moen av innspillene vi kom med i vår høringsuttalelse til utkast til forskriften. Imidlertid er han noe bekymret over at den nye ordningen med ledsagere ikke har fått egen finansiering, noe han frykter kan resultere i færre plasser til de med behov for behandlingsreise. Det er svært beklagelig. Det er i dag lange ventelister og mange med behov som ikke får plass etter dagens ordning. Forskrifen trer i kraft 1. januar 2018
Se forskriften på lovdata:
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-06-16-749

Se vår høringsuttalelse til forskiften

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.