Positivt og godt møte med statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet

Bekhterev Norge utrykte bekymring over konsekvensene Corona-pandemien har og får for de som lider av Bekhterevs sykdom og lignende sykdommer. Behandlingstilbudet er kraftig redusert. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen tok seg god tid til å høre på Bekhterev Norges frykt for konsekvensene for oss. Vi fikk lagt frem de problemer dette medfører og kom med forslag til tiltak.

Tekst: Jon Hagfors og Odd Mikkelsen

Statssekretæren tok seg god tid til å høre på våre synspunkter. Vi satte fokus på, og presiserte at personer med Bekhterev og beslektede sykdommer har behov for løpende behandling og oppfølging. Det gjelder manuell fysioterapi, supplert av mer intensiv spesialisert behandling, og rehabilitering i perioder. Særlig fokuserte vi på behov for økning av tilbudet for behandlingsreiser, behandling og spesialisert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Bekhterev Norge frem forslag til tiltak for å avhjelpe vår situasjon etter at Covid 19-tiltakene oppheves. Dette for å kompensere for bortfall av behandlingstilbud under Covid 19-krisen og gi flere en bedre livssituasjon.

Spesielt foreslo vi at behandlingsreiser styrkes gjennom at ubenyttede midler eller ekstra midler til behandlingsreiser i 2020 overføres til 2021. Dette må komme i tillegg til ordinær bevilgning slik at antall plasser økes tilsvarende og kompenserer for bortfall av behandlingstilbudet i inneværende år.

Videre vektla vi at spesialisert rehabilitering i spesialisthelsetjeneste må styrkes i regionene, samt at fysioterapi- /manuellterapi-tilbudet for kronisk syke må styrkes og våre grupper gis prioritet.
Situasjonen for barnerevmatikerne ble også nevnt.

Vi nevnte også behovet for helhetlige og sammenhengene individuell behandlingsplan over tjenestenivåene. Dette opplevde vi å få god respons på. Statssekretæren nevnte at det arbeides med dette og at det er satt av midler til dette arbeidet, og oppfordret oss til å følge opp dette.

Statssekretæren uttrykte forståelse for våre bekymringer og var positive til våre innspill og forslag til tiltak og ville ta dette med i det videre arbeid de har i gang.

Vi benyttet også anledningen å berømme departementet at de har fått på plass en forskrift for behandlingsreiser slik at det er godt forankret og i ordnede former. Vi uttrykte også tilfredshet over at rehabiliteringsforskriften er endret slik at kronikene faller mer naturlig inn under forskriften.

Bekhterev Norge takke for rask tilbakemelding på vår forespørsel om møte.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.