Landsmøtet i Bekhterev Norge: Behandlingstilbudet for mennesker med Bekhterevs sykdom kraftig forringet og må styrkes

Alle behandlingsreiser for mennesker med Bektherevs sykdom og andre med slikt behov er blitt avlyst til utgangen av august som følge av Covid 19-epidemien. Vi frykter at vi mister dette viktige behandlingstilbudet også for resten av året. Forskning og studier viser svært gode resultater av gjennomført behandlingsreiser for mennesker med Bekhterevs sykdom.

Redusert livskvalitet med økte smerter, tiltagende tilstivning, redusert bevegelighet, økt medisinbruk mv. vil kunne være konsekvenser av et redusert behandlingstilbud. For mange vil dette igjen kunne gi redusert deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, utfordring med å gjennomføre utdanning, hyppigere og økt lengde på sykemelding, sosial isolasjon mv.

Vi er innforstått med at det har vært nødvendig med ekstraordinære tiltak i denne helt spesielle situasjonen som har oppstått som følge av Covid-19.

For å avhjelpe vår situasjon etter at Covid 19-tiltakene oppheves, ber Bekhterev Norge om at behandlingstilbudet styrkes gjennom at ubenyttede midler til behandlingsreiser i 2020 overføres til 2021. Dette må komme i tillegg til ordinær bevilgning slik at antall plasser økes tilsvarende for å kompensere for bortfall av behandlingstilbud under Covid 19-krisen og gi flere en bedre livssituasjon.

Om Behandlingsreiser

Formålet med tilbudet om behandlingsreiser er å gi bedret funksjon og livskvalitet for pasientgruppene som omfattes av ordningen, samt redusere symptomer forårsaket av sykdommen. Ordningen innebærer diagnosespesifikke behandlingstilbud i varmt og solrikt klima. Tilbudet skal oppfylle faglige krav og gi dokumentert nytte. I 2018 fikk 2373 pasienter plass på behandlingsreiser.

Vedtatt på Bekhterev Norges nettbaserte landsmøte 28. april 2020

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.