Revmatikerprisen 2019

Sigrid Ødegård ble tildelt revmatikerprisen under Nasjonal Nettverkskonferanse i revmatologisk rehabilitering 4. -5. april på Scandic Hell hotell.

Tekst og foto: Jon Hagfors

Sigrid Ødegård er seksjonsoverlege/revmatolog har doktorgrad. Hun har siden etablering av Nasjonal Behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering, NBRR vært tilknyttet enheten. Hun har en genuin interesse rehabilitering og samspillet mellom medisinering og i en helhetlig behandling der sammenhengen mellom tanker, handlinger og følelser vektlegges. Hun er også opptatt av helhetlige og sammenhengende behandlingstilbud og i samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Hun er opptatt av å se hele mennesket og sette pasienten i sentrum.

Sigrid er opptatt av å vinne erfaring i behandling og rehabiliteringen som utføres ved enheten. Hun bidrar med å dokumentere dette og legger betydelig arbeid ned i å utarbeide en årlig kvalitetsrapport som inneholder mye svært verdifull informasjon om hvilke resultater de oppnår. Det viser seg at de som har fått et tilbud ved NBRR er og har vært der er veldig godt tilfredse og oppnår gode resultater. Det jobbes i tverrfaglig rehabiliterings team og pasientene følges tett opp i overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. I den senere tid er det lagt vekt på tilpasse arbeid og sykdom.  Arbeidsretting av rehabiliteringstilbudet og muligheter for individuelt tilpasse tilbudet.

Tjenesten var gjennom en evaluering for 2 år siden og fikk fornyet mandat i 2018 for en ny periode. Det er for tiden svært tøffe tider ved sykehuset (Diakonhjemmet Sykehus) med innstramminger og omrokering for å få få endene til å møtes. Det setter tjenesten under press. Vi opplever at Sigrid står på og bidrar aktivt for opprettholde og bedre kvaliteten på feltet høy spesialisert revmatologisk rehabilitering. Det er særdeles viktig for de revmatikerne som har en spesielt strevsom hverdag og har prøvd det meste.  Hun gjør en kjempejobb, sitter i DRG utvalget og ivaretar «våre» interesser og bidrar til at ikke rammebetingelsene blir for vanskelige.

Kjerstin Fjelstad NRF overrekker Revmatikerprisen til Sigrid Ødegård
Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.